Prywatność i Użytkowanie

§ 1
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Łukasz Pakuła, ul. Zakładowa 11y/11, 50-231 Wrocław
§ 2
Z kim możesz kontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych?
W ramach wdrożenia ochrony danych osobowych na mojej stronie, podjąłem decyzję o niewyznaczaniu inspektora ochrony danych osobowych z uwagi na fakt, że w mojej sytuacji nie jest to obowiązkowe. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz szeroko pojętą prywatnością możesz kontaktować się pod adresem e-mail lukasz@pakulaonline.com
§ 3
Jakie informacje na Twój temat posiadam?
W zależności od celu, mogę przetwarzać następujące informacje na Twój temat:
Informacje przekazane przez Ciebie, np.:
 • dane zawarte w korespondencji do mnie kierowanej (np. komentarze)
 • imię i nazwisko lub nazwa użytkownika
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • adres social mediów
Informacje przetwarzane przez hostingodawcę, np.:
 • adres IP
 • Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości
 • informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz
 • źródło, z którego przechodzisz do mojej strony
 • data odwiedzin, czas spędzony na stronie i przeglądane podstrony
Zakres przetwarzanych danych opisałem precyzyjnie w odniesieniu do każdego celu przetwarzania. Informacje w tym zakresie znajdują się w dalszej części niniejszej polityki.
§ 4
Skąd mam Twoje dane osobowe?
W większości przypadków sam mi je przekazujesz. Dzieje się tak, gdy:
 • dodajesz komentarz
 • kontaktujesz się ze mną (mailowo lub telefonicznie)
Ponadto, część informacji na Twój temat może być automatycznie gromadzona przez narzędzia, z których korzystam:
 • zapis Twojego adresu IP oraz szeregu informacji na temat tego, w jaki sposób korzystasz z mojej strony w logach serwera.
 • pliki cookies WordPress (antyspamowe) oraz Twitter (identyfikujące)
§ 5
Czy Twoje dane są bezpieczne?
Dbam o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Przeanalizowałem ryzyka, jakie wiążą się z poszczególnymi procesami przetwarzania Twoich danych, a następnie wdrożyłem odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Twoich danych osobowych, jestem do Twojej dyspozycji.
§ 6
W jakich celach przetwarzam Twoje dane osobowe?
Tych celów jest więcej niż jeden. Poniżej znajduje się ich lista, a następnie bardziej szczegółowe omówienie. Poszczególnym celom przyporządkowałem również odpowiednie podstawy prawne przetwarzania.
obsługa komentarzy – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
obsługa korespondencji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
analiza, statystyka i optymalizacja – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Obsługa komentarzy – szczegóły
Dodając komentarz musisz podać przynajmniej nazwę użytkownika, która będzie przypisana do komentarza (nazwa może zawierać dane osobowe, jak np. imię lub nazwisko). Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne by dodać komentarz. Możesz podać również adres email i adres swojej strony internetowej, jednak nie jest to obowiązkowe.
Dane przekazane w związku z dodaniem komentarza będą przetwarzane w celu opublikowania komentarza na stronie. Podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) wynikająca z przesłania formularza służącego do publikacji komentarza. W każdej chwili możesz cofnąć zgodę, domagając się usunięcia komentarza.
Twój komentarz będzie publicznie dostępny na stronie przez czas jej dostępności w internecie, chyba że wcześniej zażądasz usunięcia komentarza. W każdej chwili możesz również zmodyfikować treść komentarza, jak również zmodyfikować przypisane do niego dane jako o osobie, która dodała komentarz.
Obsługa korespondencji – szczegóły
Kontaktując się ze mną, w sposób naturalny przekazujesz mi swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji, w szczególności numer telefonu lub adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.
Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli mój prawnie uzasadniony interes. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest również mój usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby zapewnienia sobie możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jestem w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką ze mną prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na moje nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.
Analiza, statystyka, optymalizacja – szczegóły
Zbieram informacje statystyczne na temat zachowania użytkowników podczas przeglądania strony internetowej, takie jak czas spędzany na stronach itp. Informacje te poddaję analizie w celu optymalizacji strony pod kątem doświadczenia użytkownika, skuteczności i konwersji. Informacje przetwarzane w ten sposób nie mają jednak charakteru danych osobowych.
Opisane powyżej działania realizuję, opierając się o mój prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegający na optymalizacji stron internetowych.
§ 7
Jak długo będę przechowywać Twoje dane osobowe?
Okresy przechowywania danych zostały wskazane odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania. Odnajdziesz te informacje w ramach szczegółów poświęconych każdemu odrębnemu celowi przetwarzania.
§ 8
Kim są odbiorcy Twoich danych osobowych?
Część usług jest świadczonych przez podmioty trzecie i wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Zewnętrzny usługodawca (hostingodawca), który bierze udział w przetwarzaniu Twoich danych osobowych, to:
OVH Groupe SAS, zarejestrowana w RHS w Lille pod nr 537407926, 2, rue Kellermann, 59100 Roubaix, France.
Link do polityki prywatności: www.ovh.com/fr/protection-donnees-personnelles
Ponadto, w razie zaistnienia takiej konieczności, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.
Co więcej, korzystam z narzędzi, które gromadzą na Twój temat szereg informacji związanych z korzystaniem z mojej strony. Chodzi, w szczególności, o następujące informacje zawarte w § 3 (Informacje przetwarzane przez hostingodawcę).
Informacje te same w sobie nie mają charakteru danych osobowych. Ponieważ informacje te gromadzone są przez zewnętrzne narzędzia, z których korzystam, informacje te przetwarzane są również przez dostawców narzędzi na zasadach wynikających z ich polityk prywatności powyżej. Zasadniczo, informacje te wykorzystywane są do świadczenia usług analitycznych. Szczegóły w tym zakresie postaram się opisać w dalszej części niniejszej polityki, w ramach wyjaśnień poświęconych poszczególnym narzędziom.
§ 9
Czy przekazuję Twoje dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?
Nie, operacje przetwarzania Twoich danych osobowych nie wiążą się z ich przekazywaniem do państw trzecich.
§ 10
Czy korzystam z profilowania? Czy podejmuję w sposób zautomatyzowany decyzje na podstawie Twoich danych osobowych?
Nie podejmuję wobec Ciebie decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały.
§ 11
Jakie uprawnienia przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?
RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abym przetwarzał Twoje dane, możesz żądać, abym je usunął),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abym ograniczył przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli w Twojej opinii mam nieprawidłowe dane lub przetwarzam je bezpodstawnie),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przeze mnie przetwarzania objętego sprzeciwem; przestanę przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażę, że podstawy przetwarzania przeze mnie danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są mi niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 • prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać ode mnie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyłeś mi na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz mi zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraziłeś,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzam dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).
Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcam do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważam za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych.
Podkreślam, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściłem się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Zawsze możesz również zwrócić się do mnie z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadam oraz w jakich celach je przetwarzam. Wystarczy, że wyślesz do mnie prywatną wiadomość. Dołożyłem jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
§ 12
Czy korzystam z cookies i czym one właściwie są?
Moja strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.
Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny (cookies własne) lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). W plikach cookies mogą być zapisywane i przechowywane określone informacje, do których następnie systemy teleinformatyczne mogą uzyskiwać dostęp w określonych celach.
Niektóre używane przeze mnie cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają mi rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).
§ 13
Na jakiej podstawie korzystam z plików cookies?
Z plików cookies korzystam na podstawie Twojej zgody, za wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną.
W zakresie Twojej zgody na pliki cookies, przyjmuję wariant, zgodnie z którym taką zgodę wyrażasz poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej lub dodatkowego oprogramowania wspierającego zarządzanie plikami cookies. Przyjmuję, że godzisz się na wszystkie pliki cookies przeze mnie stosowane, które nie są blokowane przez Twoją przeglądarkę lub dodatkowe oprogramowanie, z którego korzystasz.
§ 14
Czy możesz wyłączyć pliki cookies?
Tak, możesz zarządzać ustawieniami plików cookies w ramach swojej przeglądarki internetowej. Możesz blokować wszystkie lub wybrane pliki cookies. Możesz również blokować pliki cookies konkretnych witryn. W każdej chwili możesz również usunąć zapisane wcześniej pliki cookies oraz inne dane witryn i wtyczek.
Przeglądarki internetowe oferują również możliwość korzystania z trybu incognito. Możesz z niego skorzystać, jeśli nie chcesz, by informacje o odwiedzonych stronach i pobranych plikach zostały zapisane w historii przeglądania i pobierania. Pliki cookie utworzone w trybie incognito są usuwane w momencie zamknięcia wszystkich okien tego trybu.
Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych na mojej stronie oraz powodować trudności w korzystaniu z mojej strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies. Przykładowo, jeżeli zablokujesz pliki cookies wtyczek serwisów społecznościowych, przyciski zaimplementowane na mojej stronie mogą być dla Ciebie niedostępne.
§ 15
W jakich celach korzystam z plików cookies własnych?
Pliki cookies własne wykorzystywane są do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania poszczególnych mechanizmów strony, w szczególności do zapobiegania spamowi (WordPress)
§ 16
Jakie pliki cookies podmiotów trzecich są wykorzystywane?
W ramach mojej strony funkcjonują pliki cookies następującego podmiotu trzeciego:
Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Ireland, VAT ID: IE 9803175Q
Link do polityki prywatności: www.twitter.com/en/privacy
Szczegóły dotyczące poszczególnych plików cookies podmiotów trzecich opisane zostały poniżej.
Narzędzia społecznościowe – szczegóły
Na mojej stronie internetowej używane są przyciski zwane dalej łącznie „wtyczkami”, udostępniane przez Twitter.
Wyświetlając moją stronę internetową zawierającą wtyczkę danego serwisu społecznościowego, Twoja przeglądarka przesyła do administratora tego serwisu społecznościowego informację o odwiedzinach. Ponieważ wtyczka jest fragmentem serwisu społecznościowego wbudowanym w moją stronę, przeglądarka wysyła informację o żądaniu pobrania zawartości danego serwisu społecznościowego na moją stronę.
Wtyczki gromadzą informacje na temat odwiedzanej przez Ciebie witryny. Informacje gromadzone przez wtyczki mogą być wykorzystywane przez administratorów serwisów społecznościowych w ich własnych celach, takich jak np. doskonalenie własnych produktów, tworzenie profili użytkowników, analiza i optymalizacja własnych działań, targetowanie reklam. Nie mam realnego wpływu na to, w jaki sposób informacje gromadzone przez wtyczki są następnie wykorzystywane przez administratorów serwisów społecznościowych. Szczegółów w tym zakresie możesz szukać w polityce prywatności danego serwisu społecznościowego.
Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to administrator serwisu będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na mojej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.
Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na mojej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na mojej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.
Ponadto, korzystanie z niektórych wtyczek może wiązać się z publikowaniem określonych informacji w ramach Twojego profilu społecznościowego. Przykładowo, informacje o obserwacji mojego konta mogą być dostępne na Twojej osi czasu na Twitterze lub w sposób naturalny na liście Obserwowanych.
Jeżeli chodzi o szczegóły związane z przetwarzaniem przez administratora serwisu społecznościowego informacji gromadzonych przez wtyczki, w szczególności o cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalsze przetwarzanie i wykorzystanie przez administratora, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności, wszystko znajdziesz w polityce prywatności usługodawcy.
§ 17
Czy śledzę Twoje zachowania podejmowane w ramach mojej strony?
Tak, korzystam z usług analitycznych, które wiążą się z gromadzeniem informacji na temat Twoich aktywności na mojej stronie. Narzędzia te zostały szczegółowo opisane w § 8, dlatego nie będę powtarzać tych informacji również tutaj.
§ 18
Czy kieruję do Ciebie targetowane reklamy?
Nie, nie korzystam z targetowanych reklam na stronie.
§ 19
W jaki sposób możesz zarządzać swoją prywatnością?
Odpowiedź na to pytanie znajduje się w wielu miejscach tej polityki prywatności przy okazji opisywania poszczególnych narzędzi itp. Niemniej jednak, dla Twojej wygody jeszcze raz zebrałem te informacje. Poniżej znajdziesz listę możliwości zarządzania swoją prywatnością.
 • ustawienia cookies w ramach przeglądarki internetowej,
 • tryb incognito w przeglądarce internetowej.
§ 20
Czym są logi serwera?
Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji.
Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
§ 21
Czy jest jeszcze coś, o czym powinieneś wiedzieć?
Jeżeli masz jakieś wątpliwości dotyczące tej polityki prywatności, możesz się skontaktować z administratorem strony: lukasz@pakulaonline.com.
§ 22
Czy ta polityka prywatności może podlegać zmianom?
Tak, mogę modyfikować tę politykę prywatności, w szczególności ze względu na zmiany technologiczne oraz zmiany przepisów prawa. Jeżeli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem, po każdej zmianie polityki prywatności otrzymasz wiadomość. Ponadto, wszystkie archiwalne wersje polityki prywatności podlinkowane są poniżej.
§ 23
Czy możesz przetwarzać moje treści? (kopiować i rozpowszechniać itp.)
Wszystkie treści znajdujące się na stronie są chronione prawem autorskim, co oznacza że potrzebujesz mojej pisemnej zgody żeby móc je przetwarzać („Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4.02.1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631).
Autorem treści jestem ja, chyba że wspomniałem inaczej (np. przez dopisek „za uprzejmą zgodą [imię i nazwisko autora / nazwa instytucji]”, co oznacza że to ja otrzymałem pisemną zgodę na publikację określonych treści od autora lub osoby reprezentującej jego prawa bądź same utwory zostały udostępnione w ramach wolnej licencji itp.
Jeżeli chciałbyś uzyskać zgodę na przetwarzanie moich treści, poproś o pisemną zgodę: lukasz@pakulaonline.com.
Stan: 15.12.2020 r.