Worte und Wörter

Podczas gdy w innych językach nowe desygnaty, czyli przedmioty, osoby lub zjawiska, do których odnosi się dana nazwa, otrzymują nowe denotaty, w języku niemieckim identyczne lub podobne denotaty nazywają różne desygnaty, tworząc tzw. łatwo mylone słowa. Osoby nie posługujące się językiem niemieckim na poziomie rodowitym często błędnie używają tych słów, doprowadzając do nieporozumień w komunikacji. Niniejszy zbiór quizów ma na celu wyrównać takie deficyty językowe. Podręcznik obejmuje ok. 800 zadań wraz z rozdziałem opatrzonym ponad 100 obrazkami.

Spis treści

00. Vorwort
01. Paronyme
02. Polyseme
03. Verdeutschungen
04. Kurzwörter
05. Ellipsen
06. Metaphern
07. Starke und schwache Verben
08. Feste und unfeste Verben
09. Kausativierung
10. Univerbierung
11. Präfixverben
12. Umgangssprache

Wymagania:

Czytnik dynamicznych plików PDF XFA, np. Książki dla iOS/iPadOS, Podgląd dla macOS lub ekwiwalenty dla Android/Windows.

Pobierz